Jateční 169, 760 01 Zlín
tel.: +420 571 112 024
mob.: +420 607 513 196
fax: +420 571 118 587
email: stilcom@stilcom.cz

Process engineering a filosofie optimalizace

Process engineering – v našem chápání je komplex kroků, směrovaných k výstavbě efektivně fungujícího systému - se správnou organizační strukturou, rozumným procesním řízením, jednoduchými a účinnými pravidly plánování, evidence a kontroly činností, s přehledným informačním systémem, účinnou personální politikou, s rychlým a úsporným chodem všech částí podniku.

Zásady

Širší pohled na věc.

Za základ úspěchu považujeme poznání samotných procesů a hlavně v dalších souvislostech.  Například u výrobních podniků, pokud zákazník nám nechává „volné ruce“, do analýzy zahrnujeme obchodní strategie firmy, systém práce obchodního oddělení a způsob komunikace se zákazníky, interní a externí logistiku, výrobu, kooperace, nákup, systém řízení jakosti, používané informační systémy.

Komplexní přístup.

Procesy poznáváme a snažíme se je vylepšit ve více rovinách. Procesy vyhodnocujeme v rovině ekonomické, technické a organizační. Zvláštní pozornost pak věnujeme organizační struktuře a rozdělení pravomocí a odpovědnosti.

Jít do hloubky.  Udělat na to čas.

Bez ohledu na to, pracujeme-li s celou firmou nebo s menším úsekem, poznáváme procesy do hloubky.  V práci jdeme do detailů v takové míře, dokud je to ekonomické a organizačně efektivní. Procesy poznáváme i historicky, většinou analyzujeme vývoj za posledních několik let. Máme vlastní programátorské zázemí k rychlému vývoji analytických SW nástrojů (například nástaveb k informačním systémům, používaných zákazníkem).

Lidský kapitál – základ úspěchu.

Sebelepší systém nebude úspěšný, pokud klíčové pozice nejsou obsazeny schopnými a ochotnými lidmi. Najít takové lidi a postavit systém tak, aby byl co nejlépe využit jejich potenciál – jeden z nejdůležitějších úkolů.

Nepoužíváme šablony.

Každý podnik je unikátní, i když se jedná o stejný obor. Každý má vlastní slabé a silné stránky, prochází určitou fázi vývoje. Proto je metoda optimalizace pokaždé vytvářena na míru.

 

Obvyklý postup

V první etapě provádíme tak zvanou express-analýzu (dále EA). Trvá obvykle 1-5 dní. Na základě výsledku volíme formu spolupráce v podobě koncepce projektu, nejlépe odpovídající potřebám zákazníka.  Taky na základě EA vypracujeme vhodné koncepce výpočtu odměny. V případě, že je to proveditelné, výše odměny přímo závisí na odhadované nebo reálně-vyčíslitelné hodnotě přínosu naší práce.  Expres-analýzu před projektem provádíme na vlastní náklady. V některých případech může být cílem EA samotná, a její cena se pak stanoví dohodou.

Ve druhé etapě se provádí komplexní hloubková analýza a vypracovávají se návrhy optimalizace. Návrhy jsou předkládané průběžně v podobě popisu aktuálního stavu, výhod a nevýhod, návrh optimalizace, odhad přínosů/úspor.  Odměna se vyplácí za návrhy, akceptované zákazníkem a dle akceptované výše ekonomického přínosu. V případě, že se jedná o řešení problémů, kde ekonomický výsledek je obtížné vyčíslit - výše odměny se stanoví dohodou. V případě, že zákazník je přesvědčen, že naše pomoc bude užitečná i ve stádiu implementace, přichází třetí etapa. Právě tak se stalo na většině projektů.

Třetí etapa.  Poměrně často se stává, že řešení jednotlivých opatření vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti nebo určité lidské zdroje. V případě, že se jedná o dlouhodobé projekty a nutnou součinnost zákazníka, věnujeme čas školení svěřených pracovníků a společně realizujeme tuto etapu. V případě, že se jedná o jednorázové kroky, není ekonomicky výhodné pracovníky zákazníka zatěžovat -  pak potřebné kroky můžeme realizovat sami s minimální nutnou součinností.