Jateční 169, 760 01 Zlín
tel.: +420 571 112 024
mob.: +420 607 513 196
fax: +420 571 118 587
email: stilcom@stilcom.cz

Realizované projekty

Process engineering, lean production.

Optimalizace výrobních procesů - Procesní analýza, zpracování návrhů optimalizace organizační struktury podniků, optimalizace řízení, navržení organizačních a technických opatření ke zvýšení produktivity a úspor nákladů. Zavedení navrhovaných opatření. Implementace koncepce štíhlé výroby. Zpracování koncepce plánování, řízení a evidence výroby. Vypracování projektu informačního systému v oblasti plánování výroby, řízení vývoje a zavedení softwaru.

Optimalizace odběratelsko-dodavatelských vztahů - Analýza smluvních vztahů v odběratelsko-dodavatelské části. Optimalizace evidence a aktualizace. Procesní a informační zajištění plánování činností v návaznosti na dodržení smluvních závazků. Ekonomické analýzy plnění smluvních závazků. Navrhování optimalizace smluv se zajištěním snížení nákladů, zvýšení kvality poskytovaných služeb, objektivní a subjektivní spokojenosti zákazníka.

Optimalizace organizační struktury a procesního řízení - Analýza stávající vertikální a horizontální organizační struktury. Tvorba struktury „na zelené louce“. Vypracování plánu reorganizace (sloučení a rozdělení vertikál, vytvoření nových, optimalizace hranic působení regionálních poboček, přerozdělení kompetencí mezi organizační složky a jednotlivé pracovní pozice).

Ekonomická analýza výrobních procesů a postupů - Zpracování hloubkové ekonomické analýzy výrobních procesů, jednotlivých postupů u složitých celků (příklad - 2300 dílů, letecká výroba). Výpočet nákladů na jednotlivé operace u jednotlivých dílů v podniku, analýza ekonomické efektivity převodu jednotlivých výrobních postupů na kooperace. Vypracování koncepce a stanovení min. a max. výrobních šarží a skladových zásob k jednotlivým dílům na různých stádiích zpracování. Volba ekonomicky a technicky nejvhodnějších stádií rozpracovanosti pro tvorby skladových zásob. Zpracování projektu systémů plánování výroby, nákupu, kooperace a logistiky s využitím navržených metodik. Vývoj a implementace softwaru pro plánování výroby.

Ekonomická a technická analýza využití strojů a zařízení - Mapování využití strojů – analýza životnosti strojů, systému plánovaní a evidence údržby a oprav, využití spotřebního materiálu, evidence výkonů. Vypracování organizačních a technických opatření směrovaných na zvýšení ekonomické efektivity využití strojů a zlepšení organizace práce. Vypracování koncepce rozvoje a obnovení strojního parku, optimalizace plánu investic.

Optimalizace využití lidských zdrojů - Analýza procesů z hlediska požadované kvalifikace pracovníků. Tvorba číselníku kvalifikací, kvalifikačních požadavků, způsobu získání. Koncepce evidence kvalifikací jednotlivých pracovníků, pracovních zkušeností. Automatizace procesu evidence. Návrh systému plánování činností s ohledem na efektivní využití lidských zdrojů.

Analytika - Vypracování systému klasifikace a označení výrobků, surovin, materiálu a polotovarů v návaznosti na potřeby nákupu, výroby, řízení jakosti, prodeje a potřeby zákazníka. Zpracování koncepce využití čárového kódu.  Zpracování plánu a realizace přechodu na nový systém označení bez zastavení výroby a logistiky.  

Vnitřní logistika - Mapování vnitřní logistiky. Zlepšení koordinace logistiky s výrobou, nákupem a prodejem. Navržení a realizace organizačních a technických opatření ke zvýšení efektivity. Zpracování koncepce softwaru na řízení vnitřní logistiky, řízení vývoje IS a následné implementace.

Vnější logistika - Mapování procesů, zpracování systému optimalizace využití kamionové dopravy. Zpracování koncepce poloautomatického monitoringu vytížení dopravních prostředků. Zavedení organizačních a technických opatření ke zvýšení vytížení kamionové dopravy, vypracování softwarového řešení k poloautomatické optimalizaci.  

Skladové hospodářství - Vypracování systému jednorázového a průběžného vyhodnocení skladových zásob. Vypracování systému ukládání materiálu v návaznosti na obratovost položek, plánování průběžných inventur a zpracování jejich výsledků. Vypracování systémů označení výrobků. Vývoj systémů automatického monitoringu skladových zásob a jejich regulace v návaznosti na plánování výroby, logistiky a řízení jakosti.

Prodej - Analýza a následná optimalizace systému odběratelsko-dodavatelských vztahů, zlepšení práce prodejního oddělení. Zpracování systémů komunikace se zákazníky a jeho následné zavedení. Zpracování filosofie propojení podnikových informačních systémů odběratelů a dodavatelů.

Optimalizace oběhu dokladů - analýza a zpracování návrhu optimalizace oběhu dokladů v podniku.  Vyhodnocení softwarového a hardwarové vybavení, organizačních a technických opatření k zajištění bezpečnosti dat. Zpracování koncepce rozvoje podnikového informačního systému.

Bezpečnost podniku - Analýza bezpečnostních opatření organizační a technické povahy. Vypracování koncepce vysoce integrovaného podnikového bezpečnostního systému – přístupový a docházkový systém, kamerový systém, perimetrická ochrana, ochrana proti úniku informací.

Informační technologie

Návrh a výstavba analytických nástaveb - Analýza datové struktury stávajících informačních systému, způsobu zpracovaní dat a používaných analytických nástrojů. Návrh perspektivních analytických nástrojů, na základě komplexní procesní analýzy podniku. Programovaní analytických nástaveb. Implementace na pracovištích zákazníka, školení uživatelů k využití nástavby.
Vývoj podnikových informačních systémů v případě, kdy zavedení hotových řešení není optimální.

Podsystémy:

 • základní číselníky (složitější databáze výrobku) aj.,
 • obchod a cenová politika,
 • odběratelsko-dodavatelské vztahy,
 • interní logistika,
 • externí logistika,
 • optimalizace dopravy,
 • vývoj a změnové řízení,
 • plánování výroby,
 • plánování a organizace kooperace,
 • údržba a servisní činnost,
 • řízení lidských zdrojů,
 • řízení nákupu,
 • ekonomická analýza na úrovni objektů a procesů,
 • data migration“ – příprava implementace SAP

Optimalizace využití IT - Ekonomická analýza podnikových IT řešení. Analýza IT z hlediska návazností na organizační strukturu a procesní řízení. Optimalizace využiti HW, SW a lidských zdrojů. Návrh a zavedeni opatření ke snížení nákladů.

Bezpečnost podniku - Vypracování koncepcí komplexních řešení v oboru podnikové bezpečnosti: počítačové sítě, ukládaní a zálohování dat, docházkové a přístupové systémy, zabezpečovací systémy včetně perimetrické ochrany rozsáhlých objektů, kamerové systémy atd.